Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến giao thông vận tải 1. Quyết định sự có mặt và vai trò của các loại hình giao thông vận tải. 2. Ảnh hưởng đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải. 3. Ảnh hưởng đến hoạt động của giao thông vận tải. 4. Không có ảnh hưởng đến ngành hàng không. Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào đến giao thông vận tải
1. Quyết định sự có mặt và vai trò của các loại hình giao thông vận tải.
2. Ảnh hưởng đến công tác thiết kế và khai thác các công trình giao thông vận tải.
3. Ảnh hưởng đến hoạt động của giao thông vận tải.
4. Không có ảnh hưởng đến ngành hàng không.
Có bao nhiêu ý đúng trong các câu trên?
A. 2.
B. 1.
C. 4.
D. 3.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng rất lớn đến giao thông vận tải là việc quyết định sự có mặt và vai trò của các loại hình giao thông vận tải; Ảnh hưởng đến công tác thiết kế, hoạt động và khai thác các công trình giao thông vận tải.

Author: Cô Minh Anh