Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho việc đánh bắt thuỷ sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là

Câu hỏi: Điều kiện tự nhiên thuận lợi nhất cho việc đánh bắt thuỷ sản ở Duyên hải Nam Trung Bộ là
A. ít chịu ảnh hưởng của bão và gió mùa Đông Bắc.
B. vùng biển có nhiều bãi tôm cá, ngư trường trọng điểm.
C. bờ biển có nhiều vịnh biển để xây dựng các cảng cá.
D. ngoài khơi có nhiều loài cá có giá trị kinh tế cao.

Gợi ý câu trả lời

B Bài 36: Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở DHNTB – Mục 2 phát triển tổng hợp kinh tế biển – ý A. nghề cá: có bãi cá, tôm, có ngư trường Hoàng sa – Trường sa.

Author: Cô Minh Anh