Câu hỏi: Do mảng Na-zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ nên đã hình thành nên

Câu hỏi: Do mảng Na-zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ nên đã hình thành nên
A. dãy núi trẻ An-đet.
B. vành đai lửa Địa Trung Hải.
C. lục địa Bắc và Nam Mĩ khác nhau.
D. dãy Cooc-di-e cao đồ sộ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Dãy An-đet nằm ở vị trí tiếp xúc của mảng Na-zca và mảng Nam Mĩ.
– Khi hai mảng Na-zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ, tại vị trí tiếp xúc vật chất bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành dãy An-đét, đồng thời sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa,…(dãy An- đét nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương).

Author: Cô Minh Anh