Câu hỏi: Do sự giảm nhanh nhiệt độ và sự thay đổi độ ẩm và lượng mưa theo độ cao nên đã hình thành nên

Câu hỏi: Do sự giảm nhanh nhiệt độ và sự thay đổi độ ẩm và lượng mưa theo độ cao nên đã hình thành nên
A. Quy luật địa đới.
B. Quy luật đai cao.
C. Quy luật phi địa đới.
D. Quy luật địa mạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/78, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh