Câu hỏi: Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên

Câu hỏi: Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên
A. đại dương có biên độ nhiệt nhỏ hơn lục địa.
B. đại dương có biên độ nhiệt lớn hơn lục địa.
C. ở biển lúc nào cũng nóng vào ban ngày và mát về đêm.
D. ở lục địa có nền nhiệt thấp hơn trên các biển, đại dương.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Do sự hấp thụ nhiệt và tỏa nhiệt của đất nhanh hơn nước nên đại dương có biên độ nhiệt nhỏ, lục địa có biên độ nhiệt lớn.
– Đất hấp thu nhiệt nhanh hơn nhưng tỏa nhiệt cũng nhanh hơn.
– Nước hấp thụ nhiệt chậm hơn nhưng tỏa nhiệt cũng chậm hơn.

Author: Cô Minh Anh