Câu hỏi: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Bắc các vật chuyển động từ Xích đạo về cực Bắc sẽ bị lệch hướng nào dưới đây?

Câu hỏi: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Bắc các vật chuyển động từ Xích đạo về cực Bắc sẽ bị lệch hướng nào dưới đây?
A. Về phía bên trái theo hướng chuyển động.
B. Về phía bên phải theo hướng chuyển động.
C. Về phía bên trên theo hướng chuyển động.
D. Về phía xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Do tác động của lực Côriôlit nên bán cầu Bắc các vật chuyển động từ Xích đạo về cực Bắc sẽ bị lệch hướng về phía bên phải theo hướng chuyển động.

Author: Cô Minh Anh