Câu hỏi: Đô thị hóa là một quá trình tích cực khi

Câu hỏi: Đô thị hóa là một quá trình tích cực khi
A. Dân tự phát di cư vào đô thị.
B. Gia tăng khoảng cách giàu nghèo.
C. Gắn liền với công nghiệp hóa.
D. Quy mô các đô thị không quá lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Đô thị hóa phát triển gắn liền với công nghiệp hóa sẽ có nhiều tác động tích cực. Đô thị hóa vai trò thu hút dân cư lao động tập trung tại các thành phố, đô thị lớn (đặc biệt lao động có chuyên môn); các công trình cơ sở hạ tầng kĩ thuật được đầu tư hoàn thiện, hiện đại => Thu hút đầu tư, thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành, thành phần kinh tế và lãnh thổ -> đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước

Author: Cô Minh Anh