Câu hỏi: Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển là:

Câu hỏi: Đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển là:
A. Mục tiêu cụ thể của từng quốc gia trong ASEAN.
B. Mục tiêu của ASEAN và các nước, vùng lãnh thổ.
C. Mục tiêu tổng quát của ASEAN.
D. Mục tiêu trong chính sách của ASEAN.

Gợi ý câu trả lời

Gợi ý: Xem lại kiến thức về mục tiêu phát triển của ASEAN
Giải thích: Mục tiêu tổng quát của ASEAN là đoàn kết và hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển.
Chọn: C.

Author: Cô Minh Anh