Câu hỏi: Đối với ASEAN, việc xây dựng “Khu vực thương mại tự do ASEAN” (AFTA) là việc làm thuộc

Câu hỏi: Đối với ASEAN, việc xây dựng “Khu vực thương mại tự do ASEAN” (AFTA) là việc làm thuộc
A. Mục tiêu hợp tác. B. Cơ chế hợp tác.
C. Thành tự hợp tác. D. Tất cả các ý trên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/107 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh