Câu hỏi: Đối với các nước đang phát triển, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ là nhờ

Câu hỏi: Đối với các nước đang phát triển, việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài để giải quyết vốn, kỹ thuật và công nghệ là nhờ
A. Xây dựng các khu công nghiệp tập trung.
B. Phát triển vùng công nghiệp trọng điểm.
C. Đa dạng cơ cấu ngành của trung tâm công nghiệp.
D. Phát triển, mở rộng quy mô điểm công nghiệp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Các khu công nghiệp tập trung là khu vực đất đai có ranh giới rõ ràng, vị trí thuận lợi (gần cảng, gần sân bay, gần biển, quốc lộ lớn), có kết cấu hạ tầng tương đối tốt và khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới cùng với cơ chế chính sách thông thoáng. Các khu công nghiệp tập trung được thành lập nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài (các nước phát triển chuyển giao công nghệ sản xuất, đặt cơ sở sản xuất tại các nước đang phát triển) từ đó tạo điều kiện chuyển giao kỹ thuật và công nghệ sản xuất hiện đại từ các nước phát triển.

Author: Cô Minh Anh