Câu hỏi: Đơn chất tác dụng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng giải phóng khí hiđro là:

Câu hỏi: Đơn chất tác dụng với dung dịch H$_{2}$SO$_{4}$ loãng giải phóng khí hiđro là:
A. Đồng
B. Lưu huỳnh
C. Kẽm
D. Cacbon

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Zn + H$_{2}$SO$_{4}$ (loãng) → ZnSO$_{4}$ + H$_{2}$

Author: Cô Minh Anh