Câu hỏi: Đồng bằng nào chịu nhiều lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc?

Câu hỏi: Đồng bằng nào chịu nhiều lụt lội nhất ở miền Đông Trung Quốc?
A. Đông Bắc. B. Hoa Bắc.
C. Hoa Trung. D.Hoa Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II, SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh