Câu hỏi: Đồng bằng nào của Trung Quốc nằm ở hạ lwau sông Trường Giang?

Câu hỏi: Đồng bằng nào của Trung Quốc nằm ở hạ lwau sông Trường Giang?
A. Đông Bắc. B.Hoa Bắc.
C. Hoa Trung. D. Hoa Nam.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II (lược đồ 10.1), SGK/87 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh