Câu hỏi: Dòng biển lạnh là dòng biển

Câu hỏi: Dòng biển lạnh là dòng biển
A. Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của các dòng biển nóng.
B. Có nhiệt độ nước thấp hơn nhiệt độ của khối nước xung quanh.
C. Có nhiệt độ nước thấp hơn 0[sup]o[/sup]C.
D. Chảy vào mùa đông .

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục III, SGK/61 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh