Câu hỏi: Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở

Câu hỏi: Động đất và núi lửa xảy ra nhiều nhất ở
A. nơi tiếp xúc của mảng Thái Bình Dương với các mảng xung quanh.
B. nơi tiếp xúc của mảng Âu – Á với các mảng xung quanh.
C. nơi tiếp xúc của mảng Phi với các mảng xung quanh.
D. nơi tiếp xúc của mảng Ấn Độ – Australia với các mảng xung quanh.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/26, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh