Câu hỏi: Động lực làm tăng dân số thế giới là

Câu hỏi: Động lực làm tăng dân số thế giới là
A. Gia tăng cơ học
B. Gia tăng dân số tự nhiên.
C. Gia tăng dân số tự nhiên và cơ học.
D. Tỉ suất sinh thô.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục II, SGK/86 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh