Câu hỏi: Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì?

Câu hỏi: Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng vì?
A. Khu vực này tập trung rất nhiều loại khoáng sản.
B. Là nơi đông dân nhất thế giới, tập trung nhiều thành phần dân tộc.
C. Nền kinh tế phát triển mạnh và đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
D. Là nơi tiếp giáp giữa hai đại dương, vị trí cầu nối hai lục địa và là nơi các cường quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng.

Gợi ý câu trả lời

Khu vực Đông Nam Á là nơi tiếp giáp giữa hai đại dương Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, vị trí cầu nối hai lục địa (Á –Âu và Ô-xtrây-li-a) và là nơi các cường quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng ⇒ Vì vậy Đông Nam Á có vị trí địa – chính trị rất quan trọng.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh