Câu hỏi: Dòng sông làm ranh giới để chia LB Nga làm 2 phần phía Tây và phía Đông là

Câu hỏi: Dòng sông làm ranh giới để chia LB Nga làm 2 phần phía Tây và phía Đông là
A. Sông Ê-nít-xây. B. Sông Von-ga.
C. Sông Ô-bi. D. Sông Lê-na.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục II, SGK/62 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh