Câu hỏi: Đốt cháy 11,2 lít CO (đktc). Thể tích không khí cần cho phản ứng trên là

Câu hỏi: Đốt cháy 11,2 lít CO (đktc). Thể tích không khí cần cho phản ứng trên là
A. 21,4 lít.
B. 24 lít.
C. 26 lít.
D. 28 lít.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Số mol CO: n$_{CO}$ = 11,2 : 22,4 = 0,5 mol
Thể tích oxi cần dùng: V$_{oxi}$ = 0,25.22,5 = 5,6 lít
→ Thể tích không khí cần dùng: V$_{kk}$ = 5,6.5 = 28 lít.

Author: Cô Minh Anh