Câu hỏi: Đốt cháy hoàn toàn 45g cacbon cần dùng V lít không khí (đktc). Biết V$_{kk}$ = 5V$_{O$_{2}$}$ và sản phẩm tạo thành chỉ có cacbonđioxit.

Câu hỏi: Đốt cháy hoàn toàn 45g cacbon cần dùng V lít không khí (đktc). Biết V$_{kk}$ = 5V$_{O$_{2}$}$ và sản phẩm tạo thành chỉ có cacbonđioxit.
A. 450 lít.
B. 425 lít.
C. 420 lít.
D. 400 lít.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Số mol cacbon: n$_{C}$ = 45 : 12 = 3,75 mol
Thể tích khí O$_{2}$ cần dùng: V$_{O$_{2}$}$ = 3,75.22,4 = 84 lít
→ Thể tích không khí cần dùng: V$_{kk}$ = 5.84 = 420 lít.

Author: Cô Minh Anh