Câu hỏi: Đốt nhôm trong bình khí Clo . Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 7,1g . Khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng là :

Câu hỏi: Đốt nhôm trong bình khí Clo . Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 7,1g . Khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng là :
A. 2,7g
B. 1,8g
C. 4,1g
D. 5,4g

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh