Câu hỏi: Dựa trên cơ sở nào để phân chia các quốc gia trên thế giới thành nhóm nước phát triển và đang phát triển?

Câu hỏi: Dựa trên cơ sở nào để phân chia các quốc gia trên thế giới thành nhóm nước phát triển và đang phát triển?
A. đặc điểm tự nhiên và dân cư, xã hội.
B. đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển kinh tế.
C. trình độ phát triển kinh tế – xã hội.
D. đặc điểm tự nhiên và trình độ phát triển xã hội.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Sự khác nhau về trình độ phát triển kinh tế – xã hội là điều kiện quan trọng nhất để phân chia các nước trên thế giới thành các nhóm nước phát triển và đang phát triển.

Author: Cô Minh Anh