Câu hỏi: Dựa vào hình 1 và hình 2, cho biết dãy núi trẻ An-đet ở Nam Mĩ được hình thành do

Câu hỏi: Dựa vào hình 1 và hình 2, cho biết dãy núi trẻ An-đet ở Nam Mĩ được hình thành do
A. mảng Thái Bình Dương hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.
B. mảng Bắc Mĩ hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.
C. mảng Na-zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.
D. mảng Phi hút chờm dưới mảng Nam Mĩ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích:
– Dãy An-đet nằm ở vị trí tiếp xúc của mảng Na-zca và mảng Nam Mĩ.
– Khi hai mảng Na-zca hút chờm dưới mảng Nam Mĩ, tại vị trí tiếp xúc vật chất bị nén ép, dồn lại và nhô lên, hình thành dãy An-đét, đồng thời sinh ra hiện tượng động đất, núi lửa,…(dãy An- đét nằm trong vành đai núi lửa Thái Bình Dương).

Author: Cô Minh Anh