Câu hỏi: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có biên độ nhiệt độ các tháng trong năm nhỏ nhất

Câu hỏi: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có biên độ nhiệt độ các tháng trong năm nhỏ nhất
A. Hà Nội. B. U-pha.
C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Dựa vào hình 14.2 SGK/54, ta thấy trạm U-pha có biên độ nhiệt năm cao nhất (nhiệt độ cao nhất là khoảng 19[sup]o[/sup]C – tháng 7, thấp nhất là -6[sup]o[/sup]C; biên độ nhiệt là 25[sup]o[/sup]C). Tiếp đến là Pa-lec-mô có biên độ nhiệt khoảng 13[sup]o[/sup]C, Hà Nội có biên độ nhiệt khoảng 11[sup]o[/sup]C và Va-len-xi-a có biên độ nhiệt khoảng 8[sup]o[/sup]C.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có biên độ nhiệt độ các tháng trong năm lớn nhất.

Câu hỏi: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm, cho biết địa điểm nào có biên độ nhiệt độ các tháng trong năm lớn nhất.
A. Hà Nội. B. U-pha.
C. Va-len-xi-a. D. Pa-len-mo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Dựa vào hình 14.2 SGK/54, ta thấy trạm U-pha có biên độ nhiệt năm cao nhất (nhiệt độ cao nhất là khoảng 19[sup]o[/sup]C – tháng 7, thấp nhất là -6[sup]o[/sup]C; biên độ nhiệt là 25[sup]o[/sup]C). Tiếp đến là Pa-lec-mô có biên độ nhiệt khoảng 13[sup]o[/sup]C, Hà Nội có biên độ nhiệt khoảng 11[sup]o[/sup]C và Va-len-xi-a có biên độ nhiệt khoảng 8[sup]o[/sup]C.

Author: Cô Minh Anh