Câu hỏi: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm , cho biết địa điểm nào có lượng mưa lớn nhất.

Câu hỏi: Dựa vào hình 14.2 – Biểu đồ nhiệt độ , lượng mưa của một số địa điểm , cho biết địa điểm nào có lượng mưa lớn nhất.
A. Hà Nội. B. U-pha.
C. Va-len-xi-a. D. Pa-lec-mo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Dựa vào hình 14.2 SGK/54, ta thấy Hà Nội (1694mm), U-pha (584mm), Va-len-xi-a (1416mm) và Pa-lec-mô (692mm). Như vậy, Hà Nội có lượng mưa lớn nhất.

Author: Cô Minh Anh