Câu hỏi: Dung dịch FeCl$_{2}$ có lẫn tạp chất là CuCl$_{2}$ có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl$_{2}$ trên:

Câu hỏi: Dung dịch FeCl$_{2}$ có lẫn tạp chất là CuCl$_{2}$ có thể dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch FeCl$_{2}$ trên:
A. Zn
B. Fe
C. Mg
D. Ag

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Fe + CuCl$_{2}$ → FeCl$_{2}$ + Cu

Author: Cô Minh Anh