Câu hỏi: Dung dịch ZnSO$_{4}$ có lẫn tạp chất là CuSO$_{4}$. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO$_{4}$?

Câu hỏi: Dung dịch ZnSO$_{4}$ có lẫn tạp chất là CuSO$_{4}$. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnSO$_{4}$?
A. Fe
B. Zn
C. Cu
D. Mg

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh