Câu hỏi: Đường chuyển ngày quốc tế được quy định là

Câu hỏi: Đường chuyển ngày quốc tế được quy định là
A. kinh tuyến 0[sup]0[/sup] đi qua múi giờ số 0.
B. kinh tuyến 90[sup]0[/sup] Đ đi qua giữa múi giờ số 6 (+6).
C. kinh tuyến 180[sup]0[/sup] đi qua giữa múi giờ số 12 (+12).
D. kinh tuyến 90[sup]0[/sup]T đi qua giữa múi giờ số 18 (-6).

Gợi ý câu trả lời

Người ta quy định lấy kinh tuyến 180[sup]0[/sup] qua giữa múi giờ số 12 ở Thái Bình Dương làm đường chuyển ngày quốc tế.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh