Câu hỏi: Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển nào dưới đây?

Câu hỏi: Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển nào dưới đây?
A. Biển Bắc
B. Biển Măng-sơ
C. Biển Ban-tích
D. Biển Ti-rê-nê

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/53, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh