Câu hỏi: Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển?

Câu hỏi: Đường hầm giao thông dưới biển nối Anh với châu Âu lục địa nằm trên biển?
A. Biển Bắc.
B. Biển Măng-sơ.
C. Biển Ban-tích.
D. Biển Ti-rê-nê

Gợi ý câu trả lời

Năm 1994 đã hoàn thành tuyến đường hầm giao thông Măng-sơ nối liền nước Anh với châu Âu.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh