Câu hỏi: Đường ống nước ta phát triển mạnh do

Câu hỏi: Đường ống nước ta phát triển mạnh do
A. nhu cầu nước sạch trong dân cư ngày càng tăng.
B. sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp dầu khí.
C. công nghiệp sản xuất đường ống được mở rộng.
D. chính sách phát triển công nghiệp của nước ta.

Gợi ý câu trả lời

B Bài 30: Vấn đè phát triển GTVT và TTLL – Mục 1 Giao thông vận tải – ý g Đường ống: sự phát triển mạnh của ngành công nghiệp dầu khí.

Author: Cô Minh Anh