Câu hỏi: EU được thành lập nhằm mục đích nào dưới đây?

Câu hỏi: EU được thành lập nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Hàng hóa, vũ khí, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên.
B. Hàng hóa, dịch vụ, vũ khí, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên.
C. Hàng hóa, dịch vụ, con người, vũ khí được tự do lưu thông giữa các nước thành viên.
D. Hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Mục đích của EU là xây dựng và phát triển một khu vực mà ở đó, hàng hóa, dịch vụ, con người, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước thành viên. Tăng cường hợp tác, liên kết không chỉ về kinh tế, luật pháp, nội vụ mà còn trên cả lĩnh vực an ninh, đối ngoại.

Author: Cô Minh Anh