Câu hỏi: EU không dẫn đầu thế giới về hoạt động nào dưới đây?

Câu hỏi: EU không dẫn đầu thế giới về hoạt động nào dưới đây?
A. Xuất khẩu của thế giới.
B. Thương mại thế giới.
C. Dân số thế giới.
D. Viện trợ phát triển thế giới.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trung Quốc là quốc gia có dân số đông nhất (trên 1 tỉ dân), tiếp đến là Ấn Độ, Hoa Kì, In-dô-nê-xi-a, Bra-xin,… Như vậy, Hoa Kì không dẫn đầu thế giới về dân số (Ý C không đúng).

Author: Cô Minh Anh