Câu hỏi: Frông khí quyển là

Câu hỏi: Frông khí quyển là
A. bề mặt ngăn cách giữa hai khối khí di chuyển ngược chiều nhau.
B. bề mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất hóa học.
C. về mặt ngăn cách giữa hai khối khí khác biệt nhau về tính chất vật lý.
D. bề mặt ngăn cách giữa một khối khí với mặt đất nơi khối khí đó hình thành..

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/40 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh