Câu hỏi: Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về?

Câu hỏi: Gây trở ngại lớn nhất cho việc phát triển của EU là sự khác biệt về?
A. Chính trị, xã hội.
B. Dân tộc, văn hóa.
C. Ngôn ngữ, tôn giáo.
D. Trình độ phát triển.

Gợi ý câu trả lời

Giữa các nước của EU vẫn có sự chênh lệch về trình độ kinh tế -> đây là trở ngại lớn nhất cho sự phát triển của EU.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh