Câu hỏi: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2016 sẽ là

Câu hỏi: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2016 sẽ là
A. 7468,25 triệu người.
B. 7458,25 triệu người.
C. 7434,15 triệu người.
D. 7522,35 triệu người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích:
– Tính dân số năm sau (Năm 2016):
– Gọi D[sub]2016[/sub]: dân số năm 2016
D[sub]2015[/sub]: dân số năm 2015
– Dân số năm 2016 là:
Áp dụng công thức: D[sub]n[/sub] = D[sub]o[/sub](1 + Tg)[sup]n[/sup]
Ta có: D[sub]2016[/sub] = D[sub]2015[/sub](1 + Tg)[sup]1[/sup]
D[sub]2016[/sub] = D[sub]2015[/sub](1 + Tg)[sup]1[/sup] = 7346(1 + 0,012)
D[sub]2016[/sub] = 7434,15 (triệu người).
Như vậy, dân số năm 2016 là 7434,15 triệu người và so với năm 2015 là tăng thêm 88,15 triệu người.

Author: Cô Minh Anh