Câu hỏi: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2014 là

Câu hỏi: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 7346 triệu người . Số dân của năm 2014 là
A. 7257,8 triệu người.
B. 7287,8 triệu người.
C. 7169,6 triệu người.
D. 7258,9 triệu người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích:
– Tính dân số năm trước (Năm 2014):
– Gọi D[sub]2014[/sub]: dân số năm 2014, D[sub]2015[/sub]: dân số năm 2015
– Dân số năm 2014 là:
Áp dụng công thức: D[sub]n[/sub] = D[sub]o[/sub](1 + Tg)[sup]n[/sup]
Ta có: D[sub]2015[/sub] = D[sub]2014[/sub](1 + Tg)[sup]1[/sup] → D[sub]2014[/sub] = D[sub]2015[/sub]/(1 + Tg)[sup]1[/sup]
D[sub]2014[/sub] = D[sub]2015[/sub]/(1 + Tg)[sup]1[/sup] = 7346/(1 + 0,012)
D[sub]2014[/sub] = 7258,9 (triệu người).
Như vậy, dân số năm 2014 là 7258,9 triệu người.

Author: Cô Minh Anh