Câu hỏi: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2017 là 1,1% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2018 là 7703 triệu người. Số dân của năm 2019 sẽ là

Câu hỏi: Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2017 là 1,1% và không thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020 , biết rằng số dân toàn thế giới năm 2018 là 7703 triệu người. Số dân của năm 2019 sẽ là
A. 7787,73 triệu người.
B. 7787,35 triệu người.
C. 7877,75 triệu người.
D. 7788,25 triệu người.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Ta có công thức: Dân số năm sau = A * (1+ r)n ⟹ A = Dân số năm sau/ (1+r)n.
Trong đó: A là dân số năm trước.
r là gia tăng tự nhiên (r = 1,2% = 0,012).
n là hiệu số năm sau với năm trước.
– Áp dụng công thức:
Biết dân số năm 2018 là 7703 (triệu người).
Hiệu số năm 2019 với 2018 = 2019 – 2018 = 1 (năm).
=> Dân số năm 2019 = Dân số năm 2018* (1+0,011) = 7703 * 1,011 = 7787,73 triệu người.

Author: Cô Minh Anh