Câu hỏi: Gía trị xuất khẩu tính trên đầu người cao nhất trong các quốc gia trên là

Câu hỏi: Gía trị xuất khẩu tính trên đầu người cao nhất trong các quốc gia trên là
A. Trung Quốc. B. Ca-na-da.
C. Đức. D. Pháp.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Giá trị xuất khẩu tính theo đầu người của các nước lần lượt là: 6871,5; 13362,1; 1634,3; 348,9; 5590,6; 3426,9; 19122,4 và 8731,1. Như vậy, ta thấy Đức là quốc gia có giá trị xuất khẩu lớn nhất, tiếp đến là Ca-na-da và Ấn Độ có giá trị xuất khẩu bình quân đầu người thấp nhất.

Author: Cô Minh Anh