Câu hỏi: Giải pháp có ý nghĩa quan trọng để giải quyết vấn đề môi trường cho các nước đang phát triển là

Câu hỏi: Giải pháp có ý nghĩa quan trọng để giải quyết vấn đề môi trường cho các nước đang phát triển là
A. Sử dụng triệt để tài nguyên.
B. Tạo ra nhiều môi trường mới.
C. Xóa đói giảm nghèo.
D. Chấm dứt chạy đua vũ trang.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Vấn đề dân số, nghèo đói cũng là những vòng luẩn quẩn gây nên vấn đề ô nhiễm môi trường ở các nước đang phát triển (nghèo đói, dân đông -> đô thị hóa tự phát -> sức ép môi trường, kinh tế xã hội…). Giải pháp có ý nghĩa quan trọng để giải quyết vấn đề môi trường cho các nước đang phát triển là xóa đói giảm nghèo.

Author: Cô Minh Anh