Câu hỏi: Giải pháp nào sau đây có ý nghĩa hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường?

Câu hỏi: Giải pháp nào sau đây có ý nghĩa hàng đầu trong việc giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường?
A. Chấm dứt chạy đua vũ trang, chấm dứt chiến tranh
B. Thực hiện các công ước quốc tế về môi trường.
C. Áp dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật để kiểm soát tình trạng môi trường.
D. Nâng cao trình độ công nghệ trong khai thác, chế biến.

Gợi ý câu trả lời

Ô nhiễm môi trường là vấn đề mang tính toàn cầu. → việc giải quyết vấn đề này cần sự chung tay của tất cả mọi công dân, đất nước sinh sống trên Trái Đất. Vì vậy biện pháp có ý nghĩa hàng đầu là đề ra các công ước quốc tế về môi trường để yêu cầu mọi quốc gia, công dân phải có ý thức trách nhiệm hàng động theo → có như vậy mới giải quyết triệt để được vấn đề ô nhiễm môi trường trên thế giới hiện nay.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh