Câu hỏi: Gió đất có đặc điểm:

Câu hỏi: Gió đất có đặc điểm:
A. thổi từ đất liền ra biển, vào ban đêm.
B. thổi từ biển tới đất liền, vào ban đêm.
C. thổi từ đất liền ra biển, vào ban ngày.
D. thổi từ biển tới đất liền, vào ban ngày.

Gợi ý câu trả lời

Gió đất, gió biển là loại gió hình thành ở ven biển, thay đổi hướng theo ngày và đêm.
– Ban ngày từ biển vào đất liền → gọi là gió biển
[I]- Ban đêm gió thổi từ đất liền ra biển → gọi là gió đất.[/I]
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh