Câu hỏi: Gió đất có đặc điểm

Câu hỏi: Gió đất có đặc điểm
A. thổi từ đất liền ra biển, vào ban đêm.
B. thổi từ biển tới đất liền, vào ban đêm.
C. thổi từ đất liền ra biển, vào ban ngày.
D. thổi từ biển tới đất liền, vào ban ngày.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục II, SGK/46 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh