Câu hỏi: Gió mùa là

Câu hỏi: Gió mùa là
A. loại gió thổi vào mùa hạ theo hướng tây nam, tính chất gió nóng, ẩm.
B. loại gió thổi vào mùa đông theo hướng đông bắc, tính chất gió lạnh, khô.
C. loại gió thổi theo mùa, hướng và tính chất gió ở hai mùa trái ngược nhau.
D. loại gió thổi quanh năm, hướng và tính chất gió hầu như không thay đổi.

Gợi ý câu trả lời

Khái niệm: Gió mùa là loại gió thổi theo mùa, hướng gió ở hai mùa có chiều ngược với nhau.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh