Câu hỏi: Gió mùa mùa hạ ở Đông Á có hướng

Câu hỏi: Gió mùa mùa hạ ở Đông Á có hướng
A. Tây Bắc
B. Đông Bắc
C. Đông Nam
D. Tây Nam

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Đông Nam
Giải thích: Gió mùa đông ở Đông Á có hướng Đông Nam thổi từ áp cao Ha-oai đến áp thấp I-ran.

Author: Cô Minh Anh