Câu hỏi: Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á thổi từ

Câu hỏi: Gió mùa mùa hạ ở Đông Nam Á thổi từ
A. Từ áp cao Ô-xtrây-li-a, Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran.
B. Từ áp cao Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran.
C. Từ áp cao Ha-oai đến áp thấp I-ran.
D. Từ áp cao Nam Đại Tây Dương đến áp thấp I-ran.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A. Từ áp cao Ô-xtrây-li-a, Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran.
Giải thích: Gió mùa hạ ở Đông Nam Á có hướng Tây Nam và Nam thổi áp cao Ô-xtrây-li-a, Nam Ấn Độ Dương đến áp thấp I-ran.

Author: Cô Minh Anh