Câu hỏi: Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là:

Câu hỏi: Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là:
A. Đáy của lớp vỏ Trái Đất.
B. Đáy của lớp vỏ phong hóa.
C. Đáy của tầng trầm tích.
D. Đáy của tầng bazan.

Gợi ý câu trả lời

Giới hạn dưới của lớp vỏ địa lí ở lục địa là đáy của lớp vỏ phong hóa.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh