Câu hỏi: Giới hạn phía dưới của sinh quyển là

Câu hỏi: Giới hạn phía dưới của sinh quyển là
A. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ lục địa.
B. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ phong hóa (trên lục địa).
C. Tới đáy đại dương và hết lớp vỏ phong hóa (trên lục địa).
D. Tới đáy đại dương và hết lớp vỏ lục địa.

Gợi ý câu trả lời

Ranh giới phía dưới của sinh quyển đến đáy đại dương nơi sâu nhất trên 11km, trên lục địa đáy của lớp vỏ phong hóa.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh