Câu hỏi: Giới hạn phía dưới của sinh quyển là

Câu hỏi: Giới hạn phía dưới của sinh quyển là
A. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ lục địa.
B. Tới thềm lục địa (ở đại dương) và hết lớp vỏ phong hóa (trên lục địa)
C. Tới đáy đại dương và kết hợp vỏ phong hóa (trên lục địa)
D. Tới đáy đại dương và hết lớp vỏ lục địa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/66 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh