Câu hỏi: Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là

Câu hỏi: Giới hạn phía trên của lớp vỏ địa lí là
A. Giới hạn trên của tầng đối lưu trong khí quyển.
B. Giới hạn dưới của lớp ôdôn trong khí quyển.
C. Giới hạn trên của tầng bình lưu trong khí quyển.
D. Toàn bộ khí quyển của trái đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/74 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh